De hieronder omschreven voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van deze website (www.worldforum.nl). Door de website te gebruiken geeft u aan deze voorwaarden te kennen en hiermee in te stemmen.

Informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan World Forum The Hague niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De geboden informatie kan door World Forum The Hague te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Links en referenties

Op de website kunnen zich links of referenties bevinden naar websites van derden. World Forum The Hague controleert deze websites niet, is niet verantwoordelijk voor deze websites en staat niet in voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze websites of de beschikbaarheid daarvan. Het vermelden van links of referenties naar websites van derden houdt geen band, samenwerking, relatie met of goedkeuring van derden in.

Aansprakelijkheid

World Forum The Hague is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het direct of indirect gebruik van de website of de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. World Forum The Hague aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website, virussen of andere storende elementen, of het raadplegen of gebruiken van op of via de website ter beschikking gestelde informatie. World Forum The Hague is niet aansprakelijk voor elektronische berichten via de website zoals e-mails, vertraging of het onderscheppen of manipuleren door derden van dergelijke berichten. Het gebruik van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie geschiedt geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten op de website en de op de of via de website ter beschikking gestelde informatie, waaronder mede begrepen auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten, bij World Forum The Hague.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze disclaimer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.