Introductie

Wij nemen uw privacy serieus. Wij doen er alles aan persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG opgenomen beginselen.

In deze verklaring beschrijven wij de maatregelen die wij hebben genomen om de door ons te verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers en zakelijke relaties te beschermen.

GL events World Forum Convention Center B.V. (“World Forum”), gevestigd aan Churchillplein 10, 2517 JW ‘s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27356153, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken op voornoemd adres en via info@worldforum.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel?

A – Bronnen van persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens uit de volgende bronnen verkrijgen:

 1. Rechtstreeks van uzelf;
 2. Via uw werkgever of via de organisatie waarvoor u optreedt, die met uw toestemming uw persoonsgegeven aan ons doorgeeft in het kader van door World Forum aangeboden producten en diensten; en/of
 3. Het door u gebruikte apparaat of browser.
B – De door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens
 1. Naam;
 2. E-mail adres;
 3. Onderneming;
 4. Adres;
 5. Telefoonnummer;
 6. Cookie-gegevens;
 7. IP-adres.
C – Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond?

Toestemming: indien u ons toestaat uw persoonsgegevens te gebruiken voor informatie of marketingdoeleinden of in het kader van de organisatie van evenementen.

Gerechtvaardigd belang: voor het uitbrengen van offertes en het aangaan van overeenkomsten met u of met uw werkgever of de organisatie waarvoor u optreedt, het onderhouden van de relatie met u en het informeren over producten, diensten en evenementen die voor u van belang kunnen zijn, beveiliging, websitebeheer waaronder het monitoren van het surfgedrag van bezoekers van onze website en het functioneren van onze website.

Als we u per e-mail marketinginformatie sturen, zullen we voor zover wettelijk verplicht eerst uw toestemming vragen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen persoonsgegevens met andere vennootschappen van de GL events groep en met betrouwbare zakelijke partners. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Dienstverleners

We kunnen informatie over u doorgeven aan organisaties die diensten voor ons verlenen, op voorwaarde dat zij deze informatie als vertrouwelijk behandelen en voldoen aan het in de AVG en overige privacywetgeving bepaalde. We kunnen uw gegevens delen met de volgende soorten dienstverleners:

 1. Technische dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij onze website en IT-infrastructuur;
 2. Dienstverleners en leveranciers die ons helpen bij het organiseren van evenementen;
 3. Onze reclame- en publiciteitsbureaus en de organisaties aangewezen door ons om ons te helpen bij het uitvoeren namens ons van marketingcampagnes;
 4. Adviseurs zoals advocaten, accountants, belastingconsulenten, auditors en assuradeurs; en/of
 5. Dienstverleners die ons helpen bij het effectief en veilig opslaan, verzamelen en ordenen van informatie, zowel in elektronische vorm en als hard copy, en voor marketingdoeleinden.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER)

Indien en voor zover wij uw persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven, nemen we de volgende voorzorgsmaatregelen:

 1. Doorgifte vindt plaats naar een land buiten de EU/EER waarvoor een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat;
 2. Doorgifte valt onder een contractuele regeling die de in de AVG opgenomen eisen ten aanzien van doorgifte naar landen buiten de EU/EER in acht neemt;
 3. Doorgifte vindt plaats naar een organisatie die door een toezichthoudende autoriteit van de EU goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften hanteert; of
 4. Doorgifte vindt plaats naar een organisatie in de VS die op de EU-VS Privacy Shield-lijst staat.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder mede begrepen:

 • Inzage van uw persoonsgegevens (ook wel genoemd “inzageverzoek betrokkene”). U krijgt dan een kopie van de persoonsgegevens die we over u houden en controleren dat we deze rechtmatig verwerken.
  Correctie, wijziging of bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onvolledige of onjuiste gegevens laten corrigeren.
 • Dataportabiliteit. Voor zover van toepassing in het kader van onze zakelijke relatie, kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een machineleesbaar formaat over te dragen aan een andere gegevensverantwoordelijke.
 • Wissen van uw persoonsgegevens: u kunt ons vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als wij geen goede reden meer hebben voor verwerking. U hebt ook het recht ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking heeft uitgeoefend (zie hierna).
 • Beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld als u wilt dat we de juistheid van die gegevens controleren of de reden voor verwerking).
 • Intrekken van uw toestemming. U kunt te allen tijde uw toestemming voor verwerking intrekken als uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt. Wij wijzen er op dat het intrekken van uw toestemming gevolgen kan hebben voor het door ons nakomen van contractuele verplichtingen jegens u en de levering van producten en diensten, voor zover daarvoor het verwerken van uw persoonsgegevens vereist is.
 • In het geval van doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU/EER, informatie omtrent de voorzorgsmaatregelen zoals bedoeld in paragraaf 4 die wij hebben genomen.

Deze rechten zijn niet absoluut en afhankelijk van bepaalde voorwaarden als opgenomen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Naast vorenbedoelde rechten heeft u te allen tijd het recht een klacht omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de bevoegde autoriteit, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een algemene vraag heeft of op enig moment bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met data@worldforum.nl.

Bewaartermijn

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang als nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld in verband met uw relatie met ons, tenzij we een wettelijk recht of wettelijke verplichting hebben om de gegevens langer te bewaren of de gegevens nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze verklaring naar aanleiding van wetswijzigingen of veranderingen in hoe we werken. Die wijzigingen worden van kracht op de in deze verklaring genoemde inwerkingtredingsdatum.